Учебная работа № E/489. Порядок начисления и учет расчетов по налогам и сборам в организации

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 38

Описание

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 38

Учебная работа № E/489. Порядок начисления и учет расчетов по налогам и сборам в организации

Содержание

Введение 3
1. Теоретические и правовые основы учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам 6
1.1. Система налогообложения юридических лиц в РФ 6
1.2. Система законодательного и нормативного регулирования учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам 12
2. Порядок исчисления и учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам в организации 17
2.1 Общая характеристика налоговых обязательств организации 17
2.2 Порядок исчисления и учет расчетов по налогу на добавленную стоимость 21
2.3 Порядок исчисления и учет расчетов по налогу на прибыль 26
2.4 Порядок исчисления и учет расчетов по прочим налогам 30
Заключение 34
Список литературы 36
Приложения 38
Стоимость данной учебной работы: 630 руб.
Учебная работа № E/489.  Порядок начисления и учет расчетов по налогам и сборам в организации

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

Сдавайте отчет­ность онлайн за 145 рублей/месяц,1 месяц бесплатно!Без установки программФнс, Фсс, Пфр, РосстатТехподдержка 24/7Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темой / Уже купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или спамМешает просмотру контентаСпасибо, объявление скрыто.Скрыть объявлениеВзыс­кание деби­торской задол­женности еремеев.рферемеев.рфАдвокат,Взыскание деби­торской задол­женности с ЮЛ / ИП — Беспл,предв,консуль­тацияСкрыть рекламу:Не интересуюсь этой темой / Уже купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или спамМешает просмотру контентаСпасибо, объявление скрыто.Скрыть объявлениеЯндекс.Директ

            Ñòàâêè
íàëîãà
ìîãóò
èçìåíÿòüñÿ
ìåñòíûìè
îðãàíàìè
âëàñòè.

            Ïîðÿäîê
ðàñ÷åòîâ
íàëîãà ïðè
ýòîì íå
ìåíÿåòñÿ.

            Ðàçìåðå
íàëîãà íà
ïîëüçîâàòåëåé
àâòîäîðîã
(Íäîð)
ðàññ÷èòûâàåòñÿ:

                       

                        Íäîð=
Ñäîð:100*(Â-ÍÄÑ-À),

ãäå Â —
âûðó÷êà îò
ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè,
ðàáîò, óñëóã,
òûñ,ðóá.

      Ñ —
ñòàâêà
íàëîãà íà
ïîëüçîâàòåëåé
àâòîäîðîã, %

            Äëÿ
çàãîòîâèòåëüíûõ,
ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ
îðãàíèçàöèé
ðàçìåð
íàëîãà
îïðåäåëÿåòñÿ:

                       

                        Íäîð=
Ñäîð:100*(Îò-ÍÄÑ),

ãäå Îò —
çàãîòîâèòåëüûíé,
ñíàáæåí÷åñêèé,
òîðãîâûé
îáîðîò.

            Ñóììà
ïëàòåæå ïî
íàëîãó íà
ïîëüçîâàòåëåé
àâòîäîðîãø
âêëþ÷àåòñÿ
â ñîñòàâ
çàòðàò ïî
ïðîèçâîäñòâó
è
ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè,ðàáîò,
óñëóã (Ä26
Ê67àâò).

                                   Íàëîã
íà
ðåàëèçàöèþ
ÃÑÌ

 

         Ïëàòåëüùèêàìè
íàëîãà
ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïðèÿòèÿ,
ðåàëèçóþùèå
äàííûå
ìàòåðèàëû.

            Ñòàâêà
íàëîãà íà
ðåàëèçàöèþ
ÃÑÌ ðàâíÿåòñÿ
25%.

            Ïî
ïðåäïðèÿòèÿì-èçãîòîâèòåëÿì
íàëîã íà ÃÑÌ
îïðåäåëÿåòñÿ:

                                  

                                   Íãñì=Ñãñì/100*(Â-ÍÄÑ),

           

            Ïî
ïðåäïðèòèÿì,
ïåðåïðîäàþùèì
ÃÑÌ:

                                   Íãñì=Ñãñì/100*(Öð-Öïîê),

ãäå Öð —
âûðó÷êà îò
ðåàëèçàöèè
ÃÑÌ áåç ÍÄÑ, Öïîê
— ñòîèìîñòü
ïðèîáðåòåíèÿ
ÃÑÌ áåç ÍÄÑ.

            Ïî
ïðåäïðèÿòèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì
îáìåí ÃÑÌ
íà
êàêîé-ëèáî
òîâàð,
ðàáîòû,
óñëóãè:

                                   Íãñì=Ñãñì/100*Öðûí,

ãäå Öðûí —
ðûíî÷íàÿ
öåíà òîâàðà,
ðàáîò, óñëóã,
íà êîòîðûå
ïðîèçâåäåí
îáìåí ÃÑÌ.

            Äàííûå
ïî ðàñ÷åòàì
äîëæíû áûòü
çàíåñåíû â
ñïåöèàëüíóþ
ôîðìó (òàáë.)

                        Íàëîã íà
ïðèîáðåòåíèå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ

            Ïëàòåëüùèêàè
íàëîãà íà
ïðèîáðåòåíå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðèîáðåòàþùèå
àâòîòðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà
ïóòåì
êóïëè-ïðîäàæè,
ìåíû,
ëèçèíãà è
âçíîñîâ â ÓÊ.

            Ñòàâêà 
íàëîãà
çàâèñÿò îò
âèäà
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ:

·   ãðóçîâûå
àâòîìîáèëè,
ïèêàïû è
ëåãêîâûå ôóðãîíû,
àâòîáóñû,
ñïåöèàëüíûå 
àâòîìîáèëè
è ëåãêîâûå
àâòîìîáèëè —
20%;

·   ïðèöåïû
è
ïîëóïðèöåïû — 10%.

            Ðàñ÷åò
íàëîãà íà
ïðèîáðåòåíèå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ïðîèçâîäèòñÿ
ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

1 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ïóòåì ìåíû
íà
êàêîé-ëèáî
òîâàð:                            Íïðèîá=Ñðûí*Ñïðèîá/100,

2 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà,
áûâøåãî â
óïîòðåáëåíèè:

                                   Íïðèîá=Ñïðîä*Ñïðèîá/100

3 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
ïóòåì
ëèçèíãà:

                                   Íïðèîá=Ñîñò*Ñïðèîá/100,

ãäå Ñîñò
— áàëàíñîâàÿ
ñòîèìîñòü
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà

4 — ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà çà
âàëþòó:

                                   Íïðèîá=Ñïðîä*ká*Ñïðèîá/100,

ãäå Ñïðîä
— ïðîäàæíàÿ
ñòîèìîñòü
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà,
èíâàëþòà;

êá — êóðñ
ðóáëÿ,
êîòèðóåìû
ÖÁ ÐÔ íà äåíü
ïðèîáðåòåíèÿ
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.

5 —  ïðè
ïðèîáðåòåíèè
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà çà
ïðåäåëàìè ÐÔ:

                                   Íïðèîá
=
Ñòàì*Ñïðèîá/100,

ãäå Ñòàì
— òàìîæåííàÿ
ñòîèìîñòü
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà

            Íàëîã
íà
ïðèîáðåòåíèå
àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ â
ó÷åòå
îòðàæäàåòñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

À,Íàëîã
âêëþ÷àåòñÿ
â ñîñòàâ
êàïèòàëüíûõ
ñëîæåíèé:

                                       Ä08  
Ê67ïðèîá

Á,Ïðè
ââîäå â
ýêñïëóàòàöèþ
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà
íàëîã
âêëþ÷àåòñÿ
â åãî ïåðâîíà÷àëüíóþ
ñòîèìîñòü:

                                       Ä01  
Ê08

Â,Íàëîã
âêëþ÷àåòñÿ
â çàòðàòû íà
ïðîèçâîäñòâî
÷åðåç
íà÷èñëåíè å
èçíîñà
àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà:

                                   Ä25,26  
Ê02

            Äàííûå
ïî ðàñ÷åòàì
çàíîñÿòñÿ â
ñïåöóèàëüíóþ
ôîðìó (òàáë.)

                        Íàëîã ñ
âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ

 

         Íàëîã ñ
âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ïëàòÿò
âñå
ïðåäïðèÿòèÿ,
èìåþùèå
òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà.

            Ðàçìåð
íàëîãà ñ
âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ (Íâë)
îïðåäåëÿåòñÿ:

                                   Íâë=Ìäâ*Ñâë,

ãäå Ìäâ —
ìîùíîñòü
òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, ë.ñ.,
Ñâë — ðàçìåð
ãîäîâîãî
íàëîãà ïî
äàííîìó
âèäó
òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.

            Ñòàâêè
íàëîãà
çàâèñÿò îò
âèäà è
ìîùíîñòè
òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà è
óñòàíàâëèâàþòñÿ
ìåñòíûìè
îðãàíàìè
âëàñòè.

            Ñóììû
ïëàòåæåé ñ
âëàäåëåüöåâ
òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ
âêëþ÷àþòñÿ
â ñîñòàâ
çàòðàò ïðî
ïðîèçâîäñòó
è
ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè,
ðàáîò, óñëóã
(Ä26   Ê67).